Детектор на лъжата

Да излъжеш веднъж е лесно, трудно е да излъжеш само веднъж.

Детектор на лъжата (полиграф) се използва, за да се установи, дали едно лице е извършило или не определено негативно действие или поведение (престъпление, кражба, изневяра, нарушение на закона, обществените норми, морала и т. н.)

С помощта на полиграфско изследване може да се верифицира информация в случаи на кражби на имущество или пари; проверка на информация при кандидатстване за работа (квалификация, образование, употреба на наркотици, дисциплинарни нарушения на предишните работни места, нелоялно поведение към предишните работодатели и др.); злоупотреби с конфиденциална информация. Изследването с детектора на лъжата може да сведе броя на заподозрените лица до минимум и с това да намали времето и необходимите средства за адекватно вземане на решение и за намаляване на загубите от негативните последици от простъпката.

Как протича изследването с полиграф?

Изследването състои от три последователни стъпки:

  1. Предтестово интервю;
  2. Инструментално изследване;
  3. Оценка и анализ на получени данни.

Изследването продължава от 2 до 4 часа.

1. Най-много време (45-90 минути) се отделя на предтестово интервю. По време на него се изслушват обяснението на лицето по повод изследвания проблем; дават се подробни инструкции за отделните елементи от изследването и се търси потвърждението на изследваното лице, че е разбрало инструкциите; представя се полиграфа и се обяснява как работи; разглеждат се и се обсъждат въпросите, на които лицето ще отговаря по време на инструменталната част от изследването; посочват се правата на изследваното лице в съответствие с декларация за доброволност.

2. По време на инструменталния тест към лицето се прикрепят сензорните датчици на полиграфа: към горната и долната част на гръдния кош; към върховете на пръстите; към горната част на ръката. Датчиците са проектирани и се поставят по начин, който не предизвиква болка или нараняване на изследваното лице.

При инструменталното изследване се задават обсъдените и уточнение въпроси, на които лицето отговаря с "ДА" или "НЕ".

3. Реакциите се оценяват, като се използва съответната методика и се взима предвид анализът на компютърния алгоритъм.

Как се разкрива лъжата?

Детекторът на лъжата отчита промените във физиологичните параметри на изследваното лице. Той отчита реакции, които не винаги се отразяват в поведението и в този смисъл не могат да бъдат забелязани в едно интервю например. Физиологичните реакции са следните:
  • специфична промяна в дихателните движения;
  • промяна в кожно-галваничното съпротивление;
  • промяна в кръвното налягане и сърдечния пулс;

При необходимост могат да се измерят и други параметри. Задачата на полиграфиста е да види на кой въпрос има стресово отреагиране и промяна на физиологичните реакции.

Промяната във физиологичнийе параметри, които се отчитат е индивидуална за всяко изследвано лице.

Може ли да се допусне грешка, ако изследваното лице е "нервно" или е в състояние на силно безпокойство?

Самата процедура на изследване е конструирана така, че да не предизвиква допълнително емоционално напрежение или поне това напрежение да е близко до обичайното за всеки изследван с тази методика. При детекцията на лъжата се отчита относително средното ниво на реакция и отклонението от това ниво. Затова предварителното емоционално състояние на изследваното лице НЕ влияе върху оценката.

Може ли да се излъже полиграф?

Полиграфът със сигурност ще разкрие лъжа, ако изследваното лице ЗНАЕ, че лъже. В някои случаи изследваното лице съзнателно опитва различни контрамерки със цел да промени резултатите от изследването. Всеки полиграфски изследовател е обучен да разпознава контрамерки. И благодарение на използването на последно поколение детектори на лъжата, всичките опити за манипулиране се разпознават, а откриването им еднозначно води до заключението за потвърждаване на подозрението за виновност.

Най-добрият вариант е да се казва истината.

Кой получава резултата от теста?

Резултатите от полиграфско изследване се предоставят на оторизирано лице, най-често прекия поръчител на теста. Преди провеждането на всеки тест от страна на изследващия специалист се подписва декларация за конфиденциалност по повод на всяка информация получена по време на изследването.


Полиграфско изследване не може да се извърши без съгласието на изследваното лице.


детектор на лъжата

Телефон: 0896 04 57 04

E-mail: office@lie-detection.net

Copyright © 2014-2015 Всички права запазени - lie-detection.net Veritas Plus Ltd.